Hashalom org. Rabbi Hagay Batzri

© Copyright. All Rights Reserved

Songs / שירים

Prayers / תפילות

​​​​

Lach ana orech - Hagay Batzri

*Karem mahmoud - Amana alik


Samach ohr nafshi (Sawach) -

Hagay Batzri

* Sawach - Arabic, Abdel Halim Hafez - live


Tzur Mishel achalnu - Hagay Batzri - piano

- Tzur... vocal + Gitar

- Tzur... Live - H. Batzri


Shir Hamalot Beshoov - H. Batzri - very old Iraqi

- Shir - live - H. Batzri

- Shir - live at UCLA with    Yuval  


Agadelcha - Hagay Batzri

- Agadelcha live - H. Batzri


Ki eshmera Shabbat - Hagay Batzri


Lama Haketz - Turkish - live

Hagay Batzri

* Lama Badda - Fairooz

* Sabach Fakri

*Abdel Karim Enseble

* Sayed el safti

* Maroc Nahawand

* Lena Chamamyan


Leir Chanah - Hagay Batzri


Vena al tatzrichenu - Rabbi Hagay Batzri 


Yifrach Veirbe - Moshe Habusha

    "            "   -   Yuval Tayeb

    "    " Amil Zrihan & Y. Nahari

    "    "   - Ziv Yehezkel

    "   "    -  Chazzanim

   "    "      -   Yosi Barda

*Arabic, Ifrah Ya Albi - O. Kalthoum     - Waad Albahri


Yashavti Lach - M. Habusha


Leneri Veori - Menashe Elias


Bezokhri - Haim Moshe

* Source - Sami el Mugrabi


Ata El Kabir - David Rayachi

* Source, Swadam Ya Nabir - Turkish


Malki Tzuri - U. Sabbato 4:40

Malki Tzuri - Jack Mayesh


Raayonay Ya-chid - M. Habusha


Yeromem Tzuri 

* Source - Fantazia - M. Abdel Wahab


Echze Benoam - Uziel Sabato

- Meir Levi with choir


Tenu Kavod Latorah - S. Teherani

* Layali - Asmahan


Leorach Chaim Todieni - Rachamim Amar


Ya el Chadesh Neuray - David Rayachi


Alay Gamal - David Rayachi

* Gameel Gamal - Farid al Atrash

- 2  -  3   -   4


Lama ya Avi - Tiferet


Ya Ezrati Min Shemaya - D. Rayachi + Mawal

- Bakashot Beth Shemesh
Takasim  / תקאסים, מוזיקות

Songs for  inspiration


Mahwal / פתיחות, מאוואלים

Bakashot / בקשות של שבת

Nahwand / נהוונד

Nawah-Athar /  נאוה-את׳ר