Rabbi Hagay Batzri

© Copyright. All Rights Reserved

״אשירה לה׳ בחיי, אזמרה לאלהי בעודי״

סדר ברית מילה

סדר פדיון הבן

סדר חופה 

שבע ברכות

תפילת הדרך

סדר חנוכה 

סדר פורים

הגדה של פסח

תפילה לפרנסה

תפילה לזיווגים

תפילה ליפקד בילדים

תפילה על הצאצאים

 ליום הולדתKidush - קידושברכת המזון
Grace after mealsברכות הנהנין
Various Blessings


סדר נטילת ידים לסעודה


סדר בציעת הפת


לימוד לסעודות Meals Study& Zohar Readings


ברכת הלבנה


ברכת האילנות

Birkat Ilanot


תפילה לחולים


אבלים


 צידוק הדין


 השכבה


 אזכרה

Blessings & Special prayers   ברכות ותפילות מיוחדות

A trip to Birkat Ha'Ilanot, Los Angeles, 2009